Něco málo k Deseti Egypským ranám

9. srpna 2013 v 13:00 | light7 |  Víra
Předem upozorňuji, že nemám nic proti víře a nic proti Bohu. Jenom píšu o tom, co v té Bibli opravdu je napsáno nic víc.

Začnu seznamem egypských ran:

- Krev - veškerá voda v Egyptě se proměnila v krev. (Ex 7, 14-24)
- Žáby - přemnožení žab. (Ex 7, 25-8, 11)
- Komáři (v Ekumenickém a Českém studijním překladu[2] komáři, v Kralickém překladu štěnice, podle Koránu vši[3]) - přemnožení zmíněného obtížného hmyzu. (Ex 8, 12-15)
- Mouchy - přemnožení much. (Ex 8, 16-28)
- Mor - postižení stád Egypťanů dobytčím morem. (Ex 9, 1-7)
- Vředy - postižení Egypťanů a jejich stád vyrážkou. (Ex 9, 8-12)
- Krupobití - poničení úrody a pobití dobytka a lidí, kteří se neukryli, krupobitím. (Ex 9, 13-35)
- Kobylky - přemnožení kobylek a poničení zbytku vegetace. (Ex 10, 21-20)
- Tma - neproniknutelná tma trvající tři dny, omezená však pouze na Egypťany. (Ex 10, 21-29)
- Pobití prvorozených - zabití prvorozeného (resp. nejstaršího) potomka v každé rodině a prvorozených dobytčat v jedné noci. (Ex 11, 1-12, 36)

Důvod Deseti Egypských ran:

Exodus:

9: 16: Avšak proto jsem tě zachoval, abych na tobě ukázal svou moc a aby se po celé zemi vypravovalo o mém jménu.

9: 17: Stále jednáš proti mému lidu zpupně a nechceš jej propustit.

V 16ctém verši říká Hospodin důvod pro tyhle hrůzy. V 17ctém verši je zástupný důvod, který Hospodin způsobil sám zatvrzením faraonova srdce.

Tady je pravý důvod Deseti Egypských ran:

10: 1: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Předstup před faraóna. Já jsem totiž učinil jeho srdce i srdce jeho služebníků neoblomné, abych mohl uprostřed nich provést tato svá znamení

10: 2: a ty abys mohl vypravovat svým synům i vnukům o tom, co jsem v Egyptě dokázal, i o znameních, která jsem mezi nimi udělal, ať víte, že já jsem Hospodin.

Řekl to velice upřímně a jasně. Hospodin dokazoval svou moc utrpením, aby Mojžíš a jeho synové a vnuci si mněli o čem povídat...Sám Hospodin vyvolal ty hrůzy zatvrzováním faraonova srdce. Opravdu obdivuhodné.

Desátá rána, opravdu ušlechtilá...tohle udělal Dokonalý, Milosrdný a Spravedlivý Hospodin:

11: 4: Mojžíš řekl faraónovi: "Toto praví Hospodin: O půlnoci projdu Egyptem.

11: 5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.

11: 6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.

11: 7: Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali, že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.

11: 8: Všichni tito tvoji služebníci sestoupí ke mně, budou se mi klanět a říkat: Odejdi ty i všechen lid, který jde za tebou! Teprve potom odejdu." Nato Mojžíš, planoucí hněvem, od faraóna odešel.

11: 9: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Faraon vás neposlechne, a tak mých zázraků v egyptské zemi ještě přibude."

11: 10: Mojžíš a Áron všechny ty zázraky před faraónem učinili, ale Hospodin zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelce ze své země nepropustil.

A proč Hospodin praví, že odsoudí egyptská božstva? Ono nějaká opravdu byla?

12: 12: Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin.

Nakonec faraon Izraelce propustil do pouště. Ale Hospodinovi ty hrůzy stejně nestačily, tak si zařídil další ušlechtilý důvod. On si totiž vybojoval svoji slávu prostřednictvím faraona.

14: 3: Farao si o Izraelcích řekne: Bloudí v zemi, zavřela se za nimi poušť.

14: 4: Tu zatvrdím faraónovo srdce a on vás bude pronásledovat. Já se však na faraónovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže Egypťané poznají, že já jsem Hospodin."

14: 8: Hospodin zatvrdil srdce faraóna, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli.

14: 9: Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořili při moři, dostihli je všichni fafaónovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko, při Pí-chírotu před Baal-sefónem.

14: 10: Když viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a úpěli k Hospodinu.

14:11: A osopili se na Mojžíše: "Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta?

14: 12: Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě: Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu než zemřít na poušti."

Že by Izraelitům nebylo, až tak špatně v Egyptě?

14: 15: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál.

14 :16: Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu.

14: 17: Já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraónovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě.

14: 18: Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím, co učiním s faraónem, s jeho vozy a jízdou."

Zase má tu šílenou potřebu se oslavit. Ano Egypťané poznali, že je to Hospodin, ale k ničemu to nenylo, protože je Hospodin nchal utopit v moři.

14: 21: Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny.

14: 22. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva.

14: 23: Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi doprostřed moře, všichni faraónovi koně, vozy i jízda.

14: 24: Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek.

14: 25: Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli: "Utečme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin."

14: 26: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni ruku nad moře! Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu!"

14: 27: Mojžíš vztáhl ruku nad moře, a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře.

14: 28: Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraónova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný.

Nepříjemný závěr...je vidět na čem se Hospodin oslavoval. Jako neříkám i faraón nebyl žádný svatý, taky nechal zabíjet izraelská novorozeňata mužského pohlaví, aby se Izraelci nepřemnožili...Ale čekat hrůzy od samotného Hospodina jako Boha Milosrdného, Moudrého a Spavedlivého je síla...Hospodin se snížil na faraónovu úroveň, takže nebyl o nic lepší.

Vyloženě nesnáším násilí na nevinných lidech a zvířatech co za nic nemohli...ti prvorození od nemluvňat, zvířet až po dospělé Egypťyny...oni přece za to nemohli? Zvláštní nejvíc to odskákali nevinní lidé a zvířata. To si nemohl Hospodin vyřešit s faraónem, tak aby na to nedoplatili nevinní? To nebylo vůči nim vůbec spravedlivé.

Tu nespravedlnost potvrzuje i Pavel:

Ř: 9:

10: A nejen to: Také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka;

11: ještě se jí nenarodily a nemohly učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto

12: a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu.

13: Neboť je psáno: 'Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl.'

14: Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne!

15: Mojžíšovi řekl: 'Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.'

16: Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.

17: Písmo přece říká faraónovi: 'Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.'

18: Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.

19: Snad mi řekneš? "Proč nás tedy Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli?

20: Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi mě udělal takto?"

21: Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním?

22: Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou shovívavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě,

23: stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil ke slávě...

To snad nemyslí vážně???
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Věříte v Ježíše Krista?

Ano 73.7% (14)
Ne 21.1% (4)
Jsem ateista 5.3% (1)

Komentáře

1 hogreta hogreta | E-mail | Web | 7. září 2013 v 0:17 | Reagovat

Já jsem se v Bibli raději nepitvám. V křesťanského Boha rozhodně nevěřím, protože mi Bůh prostě přijde krutý. Měl by jít příkladem, ale sám desatero porušuje. Vraždy, vraždy, pohromy, vraždy, zkoušky, vraždy.
Jako jasně, Bibli jsem četla a určitě je tam spousta příběhů, nad kterými se člověk může zamyslet. Sama o sobě to není špatná kniha, pokud to člověk opravdu bere jen jako knihu, ze které si může něco vzít, ale nebere to jako něco víc. Náboženské fanatiky, kteří se snaží mi tuto víru vnutit, posílám do patřičných míst.

Každý máme právo se rozhodnout, v co budeme věřit. A po přečtení Bible je mi jasné, že v tohle rozhodně ne. Spousta z toho jsou zvěrstva a spousta jsou nesmysly, jak jsi ukázala v tomhle článku. Mám radši mírumilovnější a tolerantnější náboženství.

2 light7 light7 | E-mail | Web | 7. září 2013 v 10:59 | Reagovat

[1]: V tomhle článku jsem poukázala na krutost Hospodina...já mám z Bible a hlavně ze Starého zákona pocit, že v něm figurují Bohové dva...jeden co stvořil celý vesmír, naši planetu a vše na ní včetně lidí, kterým dal všechny byliny a STROMY světa a nechal je jít, aby se sami rozvíjeli a spočinul sedmý den...druhý co stvořil první Adama, pak rostliny a živočichy a postavil ho do zahrady Eden...přikázal Adamovi, aby nejedl ze stromu poznání dobrého a zlého, pak stvořil z Adamova žebra ženu Evu atd. to už každý zná podrobněji to mám popsané tady http://light7.blog.cz/1308/hospodin-je-lhar

Nesnažím se zpochybňovat Bibli jenom to píšu, tak jak je to v Ní napsané bez zaujatého pohledu...

Náhodou víra v Ježíše Krista je mi hodně sympatická...a mohu potvrdit, že mi v životě dost pomohl a za to jsem Ježíšovi moc vděčná...

Bible není až tak špatná třeba Korán je ještě horší

Přeji hezký den :)

3 Soroyz Soroyz | E-mail | 22. srpna 2017 v 22:44 | Reagovat

Качественные БЕСПЛАТНЫЕ секс игры размещены для вас все игры онлайн на  https://vk.com/porno_flash_games

P.S. - ЗАХОДИТЕ И ИГРАЙТЕ в порно флеш ИГРЫ БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ на https://vk.com/porno_flash_games

4 Sorotr Sorotr | E-mail | 25. srpna 2017 v 5:24 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ПОРНО ВИДЕО БЕСПЛАТНО http://sexvipka.com/ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
СМОТРИ МИНЕТ ВИДЕО ОНЛАЙН https://minet-pornosex.ru/ ШИКАРНЫЙ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

5 Sorogb Sorogb | E-mail | 25. srpna 2017 v 10:29 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ПОРНО ОНЛАЙН http://sexvipka.com/ ПОРНО БЕСПЛАТНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ТАК ЖЕ НЕ ПРОПУСТИ ШИКАРНЫЙ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ ШИКАРНЫЙ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

6 Soroya Soroya | E-mail | 25. srpna 2017 v 11:18 | Reagovat

СМОТРИ ГОРЯЧЕЕ ПОРНО ОНЛАЙН http://sexvipka.com/ СЕКС ВИДЕО ОНЛАЙН БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ОБРАТИ ВНИМАНИЯ МИНЕТ ОНЛАЙН https://minet-pornosex.ru/ ОРАЛЬНЫЙ СЕКС БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

7 Soroff Soroff | E-mail | 25. srpna 2017 v 12:57 | Reagovat

СМОТРИ КАЧЕСТВЕННОЕ СЕКС ВИДЕО ОНЛАЙН http://sexvipka.com/ ПОРНО HD БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ТАК ЖЕ НЕ ПРОПУСТИ ШИКАРНЫЙ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ МИНЕТ ЖЕНЫ ДРУГА БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

8 Soroqg Soroqg | E-mail | 25. srpna 2017 v 13:59 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ПОРНО ВИДЕО БЕСПЛАТНО http://sexvipka.com/ ПОРНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ОБРАТИ ВНИМАНИЯ МИНЕТ В ПЕРВЫЙ РАЗ https://minet-pornosex.ru/ ГОРЛОВОЙ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

9 Sorozp Sorozp | E-mail | 25. srpna 2017 v 14:39 | Reagovat

СМОТРИ СУМАСШЕДШЕЕ СЕКС HD http://sexvipka.com/ ПОРНО БЕСПЛАТНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ТАК ЖЕ НЕ ПРОПУСТИ МИНЕТ HD https://minet-pornosex.ru/ МИНЕТ HD БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

10 Sorohx Sorohx | E-mail | 26. srpna 2017 v 3:45 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ПОРНО ВИДЕО http://sexvipka.com/ ПОРНО ОНЛАЙН БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
СМОТРИ МИНЕТ ОНЛАЙН https://minet-pornosex.ru/ МИНЕТ ОНЛАЙН БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

11 Larrydet Larrydet | E-mail | Web | 13. září 2017 v 22:05 | Reagovat

http://cohccministries.org/component/k2/itemlist/user/109110286  смотреть фильм фильм бесплатно через вк   смотреть фильм боевик криминал  http://raceiq.us/component/k2/itemlist/user/437372

12 Larrydet Larrydet | E-mail | Web | 22. září 2017 v 15:15 | Reagovat

http://wowdesigns.in/component/k2/itemlist/user/94250  смотреть кино 2015 2016   2016 смотреть онлайн полный фильм  http://www.peharsport.hr/component/k2/itemlist/user/252179

13 Larrydet Larrydet | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 21:25 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama