Hospodin je lhář

4. srpna 2013 v 8:00 | light7 |  Víra
Přečetla jsem si v Bibli znovu tři kapitoly první knihy Mojžíšovi Genesis a nestačila jsem se divit co v ní doopravy je. Nechápu, že jsem si toho nevšimla už dříve.

V Bibli jsou posány dva rozdílné způsoby stvoření světa jakoby v tom figurovali dva bohové. Ten první Bůh beze jména stvořil vesmír a svět v tomto pořadí:

1. kapitola

1. (1-5) nebe, zemi a světlo
2. (6-8) nebeskou klenbu
3. (9-13) souš a rostliny
4. (14-19) Slunce, Měsíc a hvězdy
5. (20-23) vodní živočichy a ptáky
6. (24-31) suchozemské živočichy a lidi

Podívejme se na některé z veršů z první kapitoly 26-29:

26: I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

27: Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

28: A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

29: Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.

Tady Bůh stvořil obě pohlaví najednou a dal jim celou Zemi ne nějakou rajskou zahradu a taky jim dovolil jíst z každého stromu na kterém rostou plody se semeny. Nikde tu není žádný zákaz jíst z nějakého stromu poznánání dobrého a zlého, žádné zabíjení zvířat pro obživu, žádné obětování zvířat a dětí Bohu, ani žádný ohraničený prostor zahradou Eden. Lidé se začali rozmnožovat a naplńovat zemi. Vše je dokonalé a perfektní, ale jen do chvíle než se ojevil na zcéně Hospodin se svým obrovským egem.

2. kapitola

První tři verše dalo by se říct, že patří k veršům v první kapitole o historii stvoření světa, kde je ještě tvůrce uveden jako Bůh:

1: Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.

2: Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.

3: A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

Tady je uveden spojovací bod, kdy tvůrci Bible se snažili spojit obojí svědectví o stvoření v jeden celek:

4: Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe,

5: nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo člověka, který by zemi obdělával.

6: Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch.

Tady to jasně vypadá, že Hospodin stvoři svůj vlastní model asi se mu zalíbila myšlenka stvořit člověka k obrazu svému. Stvoři člověka (muže) z prachu země a vdechl mu chřípí života. Asi neuměl tvořit, tak dobře slovem jako Bůh, tak si člověka uplácal z prachu. Muž byl stvořen podle Hospodina ještě před rostlinami a živočichy. Dále se Bible baví jen o Hospodinovi bohu Izraelitů, ale to až někdy jindy:

7: I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

Hospodin ohraničil životní prostor člověka Edenem, místo které stvořil, ale Bůh stvořil Zemi celou:

8: A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.

9: Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak strom života a stromu poznání dobrého a zlého.

Ještě je zatím klid bez konfliktu. Ještě se tu nepíše o pasti, kterou Hospodin na Adama narafičil:

10: Z Edenu vychází řeka aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky.

11: Jméno prvního je Píšon; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato,

12: a zlato té země je skvělé,je tam také pryskyřice a kámen karneol.

13: Jméno druhé řeky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš.

14: Jméno třetí řeky je Chidekel; ta teče východně od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat.

15: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.

Takže Hospodinův Adam byl stvořen, tak aby neuměl rozeznat dobré od zlého, kdyby snědl ovoce ze stromu poznání, tak by se to určitě změnilo. Proč nechtěl Hospodin, aby to Adam věděl? Proč mu zakazoval poznání? Pouze v těchto verších je Adam varován jeho žena ne, protože zatím nebyla stvořena. Jak byla Eva varována, tak o tom se už Bible nezmiňuje:

16: A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst.

17: Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy z něho pojíš, určitě zemřeš.

Tady je jasný důkaz toho, ja tvořil Bůh a jak tvořil Hospodin. Zatím co, Bůh svořil obojí pohlaví naráz svým Slovem, naopak Hospodin stvořil muže z prachu a jeho ženu z jeho žebra:

18: I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

19: Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.

20: Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.

21: I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.

22: A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

Tito dva lidé neznalí dobrého ani zlého byli celkem naivní a nevinní. Hospodin potřeboval hlavně lidi co se mu budou klanět, modlit se k němu, chválit ho, pochlebovat mu a hlavně se ho bát. Potřebuje, aby je zastihl pocit vinny. Proto na ně narafičil pěkně nechutnou past. Pro Hospodina to nebyl žádný problém, protože jeho dva lidé byli nevzdělaní a nezkušení. Hospodin oběma nic nepřikazuje, aby se začali množit a naplnit Eden, to až potom co je nespravedlivě potrestá. Hospodinovi stačí jenom dva lidé, aby začal působit dědičný hřích, který si pečlivě naplánoval. Hlavně chtěl vytvořit svůj vlastní národ, který ho bude uctívat, bát se ho a trpět pro něho a případně i jeho protivníci, ale k tomu potřebuje prvotní hřích:

23: Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest."

24: Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

25: Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.

Tak tady to začíná. Tady je krásně vidět, jak si to Hospodin zařídil:

3. kapitola

1: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?"

Křesťané věří, že zrovna v tomto první verši třetí kapitoly hovořil Satan s Evou. Možná je to pravda co tvrdí nebo jsou k pravdě blíž než si myslí. Ale výmysl s dobrým a spravedlivým Hospodinem, který spravedlivě trestá je mylný a tento text a další texty v Bibli ho vylučují. Je tu krásně vidět, že Hospodin není, tak úplně dobrý a svatý, jak si křesťané myslí. Hadími ústy mohl s Evou mluvit buď sám Hospodin nebo opravdu had s vysokou inteligencí s darem řeči, který byl k tomuto účelu Hospodinem stvořený. Ale podle prvního vzorce svoření Bůh jasně řekl, že lidé budou vládnout všemu tvorstvu. Ano i tomu co se plazí po zemi. Takže podle první kapitoly Genesis Bůh nestvořil bytost na Zemi, která by přesahovala inteligenci člověka. Pokud by v Bibli byl jeden Bůh, tak by si hodně nápaně protiřečil. Jestli potrestal chytrého hada, tak chudák skončil jako oběť, která posloužila svému účelu a k tomu, aby tomu ještě líp pomohlo, potrestal Hospodin hada před lidmi a hadovo utrpení ještě více Hospodina posílilo.

V následujících verších, kdy Eva hadovi odpovídá a had jí řekne celou pravdu, upřesnil a napravil npravdivou informaci, kterou dal Hospodin Adamovi, když mu to zakazoval. Křesťané moc rádi s těmito texty manipulují. Kdo je tedy Otcem Lži?! Hospodin nebo Bůh či Satan? Nebo je Hospodin a Satan jedno a totéž?:

2: Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.

3: Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: "Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.""

4: Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nezemřete smrtí.

5: Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé."

Proč vlastně ten strom Hospodin stvořil? Ještě k tomu natolik lákavý? Protože jednouše proto, aby Eva podlehla. Byla to jedna ze sočásti Hospodinovy léčky. Je to jasné dokonce i s Katechsmu §280: Hned od počátku Bůh myslel na slávu nového stvoření v Kristu. Hospodin všechno naplánova tak, aby se to stalo. Takže žádná svobodná vůle, že by si oba lidé vybrali hřích. Všechno bylo naplánované do předu. Úplně nevinníí dva lidé, kteří nic nevěděli ani to, co je to smrt, dobro a zlo jednoduše si nemohli nic vybrat. Byli do toho hozeni jako slepí k houslím. Hospodin udělal ze svých lidí totální blbce. To až pojedli ze stromu poznání, tak se jim otevřeli oči v následujícím verši:

6: Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost.

Prásk!!! A má to. Lákavý strom na pohled, nastrčený had, který jim řekl pravdu, chudáci naivní lidičkové, kteří nežnali dobro a zlo, nedokázali rozlišit pravdu od lži. Taková kombinace nemohla Hospodina přece sklamat, ne? Eva nevěděla, že pojídáním zakázaného ovoce dělá něco špatně, protože nemohla vědět co je dobře a co špatně, nedokázala nic takového rozeznat. Hospodn toto moc dobře věděl, nakonec to potvrzuje i Katechizmus, když říká, že Ježíš byl už před stvořením světa vybrán, aby spasil lidstvo:

Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
*Teda, když byl Adam s ní mohl ji přece zarazit.

Oběma se otevřeli oči. Najednou věděli. Přišli na to, že nezemřeli v ten den, a tím to je jasné, že Hospodin jim neřekl úplnou pravdu. Adam žil ještě přes 900 let (Gn 5,5: Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let a umřel) o Evě se to nikdy nedozvíme, protože je to jen žena ta není v náboženství nijak důležitá. Lidé začali rozlišovat dobro od zla, pravdu od lži a hned šok!!! Zjistili, že mají nad sebou Hospodina a dostali z Něho poprvé oprávněný strach. Ještě jden postřeh, všimněte si, že se ti dva oblékli do fíkových listů. Nezabili žádné zvíře, kvůli kožešině. Nevěděli, že se by se proto měla zvířata zabíjet:

7: Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.

V těchto verších Hospodin moc dobře ví, kde lidé jsou, jenom klame, kvůli výslechu, který vede k ničemným lidem, bojícím se Hospodina, kterému strachy pochlebují:

8: Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.

9: Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?"

Adam se začal Hospodina bát. Už není, tak naivní. Vůbec poprvé se v Edenu ojevil strach z boha, narozdíl od okolních zemí. Nadále se strach bude od lidí vyžadavat. Budou muset být bohabojní. Následující skutečnosti dají Adamovi pořádnou facku. No, a co, že řekl pravdu. Hospodin mu ji neocenil. Vadilo mu, že se Adam neplazil po kolenou před Hospodiem. Hospodin chtěl ponížení. Takto si to i církve představují. Hospodin se vyžívá ve lžích, ponížení a násilí:

10: On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se."

Tady zase klame. Hospodin moc dobře ví, ale formulje otázku tak, aby mohla i čistá pravda člověku ublížit. Aby mohl trestat:

11: Bůh mu řekl: "Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?"

Adam naznačil, odkud mohla pocházet příčina toho co se stalo. Je to trochu zbabělec svalující vinu na Evu, potažmo i na Hospodina. U Hospodina se dobře trefil, ale to neměl dělat, nedošlo mu, že se to nesmí. Tím Hospodina pěkně naštval, protože (třeba) nechtěne naznačil skutečnou podstatu této pasti. Ale řekl pravdu. V Bibli je to takto napsáno:

12: Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl."

Eva taky neprojevila mnoho respektu. Trochu zalže - aspoň něco. Proto, aby se Hospodinu zalíbila. Řekla, že za to může had, protože řekl čistou pravdu. Ale to je jedno. Hospodin a had jedno jsou, takže si moc nepomohla. Mohl by ji omluvit strach. Musela být chudák strachy na větvi, a kdyby věděla co ji za to od toho milosrdného Hospodina čeká, určitě by se zhroutila. Teprve poznanala, že se zachovala špatně, ale pozdě. Bez snědení zakázaného ovoce, to poznat nemohla. A už se taky bojí. Lidi máte po srandě a slíznete si to pěkně ve středověku:

13: Proto řekl Hospodin Bůh ženě: "Cos to učinila?" Žena odpověděla: "Had mě podvedl a já jsem jedla."

Jak je možné, že Hospodin potrestal hada, který za nic nemohl? Potože je nejmocnější a nikdo proti Nněmu nic nemůže. Had se stane ubohým plazícím se stvořením (pokud tedy došlo někdy k nějaké změně) a postavil ho proti lidem. Lidé se stali poníženými služebníky Hospodina, kteří mu ze strachu ze strašlivých muk, které jim naslibuje, když ho nebudou uctívat, schválí cokoli. I genocidu (Dt 7,1-11). I vraždění vlastních rodin (Ex 32,27)... Potrestání všech nevinných aktérů tohoto příběhu bylo v Hospodinově plánu a věděl, že On může všechno. A lidé mu budou dokonce poníženě děkovat:

14: I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.

Hle, tady se Hospodinův charakter projevuje v celé své kráse. Přímo a jasně způsobuje, že se jeho dvě stvoření budou nenávidět:

15: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."

Hospodin trestá poddané stvoření bolestí a utrpením do podřízené role. Tady je vidět, jak moc je nutno se Hospodina bát:

16: Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout."

Tady je poprvé použito mužské jméno Adam. Důležitý moment, který nahrává mužskému šovinismu. V církvích nic nového. Hospodin obviňuje Adama za to, že poslechl svoji ženu. Možná poučení pro muže? Neposlouchejte svoji ženu, uvede vás do zkázy:

17: Adamovi řekl: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.

Hospodin prý potrestal člověka smrtí. Není tomu tak, je to jen Hospodinovo konstatování. Člověk nikdy nesmrtelný nebyl viz Gn: 3,32:

18: Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.

19: V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."

Zde je poprvé použito jméno Eva:

20: Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech živých.

Zde se vlastně prvně hovoří o zabíjení. Ledaže by si Hospodin stvořil kůži na suknice bez zabití nějakých zvířat (což samozřejmě je v jeho moci, jako všemohoucího, ale zcela to odporuje jeho tužbám po smrti, utrpení a bolesti ostatních bytostí).
Všimněme si, že původní Bůh si přál, aby lidé jedli jen rostlinnou stravu a nechtěl, aby žili na úkor jiných živých tvorů. První kapitola, která popisuje první verzi stvoření, toto takto píše (Gn 1,29). Jenže s nástupem Hospodina už to pravda není. Mírumilovného Boha nahradil krutý Hospodin. A u něj, co se týče zabíjení zvířat, platí pravý opak. Přece když lidé poznali, že jsou nazí, oděli se do fíkových listů (Gn 3,7). A čím však oblékl člověka Hospodin? Koženými suknicemi. První příklad toho, že mají zabíjet, jak jinak by získali kůže? A tohle pokračuje dál: Kain obětoval Hospodinu vypěstované rostliny, Ábel zabité ovce. Na kterou oběť Hospodin shlédl? Zeleniny si ani nevšiml. Ale ovce přijal (Gn 4, 3-5). A když si přečtete v Bibli obětní řády (např. Nu 8, Nu 15), jak Hospodin vyžaduje k obětem zabíjení zvířat, jak předepisuje lidem, jak mají zvířata zabíjet, jak dělit, co polévat krví, a jak je Mu tato vůně libá, uvědomíte si, jak krutý bůh to musí být:

21: Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.

Jeden z nejdůležitějších veršů celé této smutné historie. Potvrzuje se zde přímo Hospodinovými ústy, že strom zapůsobil a informace, podaná ženě prostřednictvím hada byla přesná. Že důvody, které jako Hospodin sdělil Adamovi zákazu nebyly pravdivé. Člověk nesměl jíst ne proto, že by ten den zemřel, ale proto, že by prohlédl a stal se moudřejším. A Hospodin sám potvrzuje, že člověk předtím nerozeznal dobro a zlo a že se to změnilo. A také, že člověk není a nikdy nebyl nesmrtelný, protože k tomu by potřeboval pojíst ze stromu života, což ještě neudělal. Opravdu hutný verš:

22: I řekl Hospodin Bůh: "Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky."


Tím mu znemožnil pojíst ze stromu života a získat nesmrtelnost. Bylo dokonáno. Plán vyšel, člověk je hříšný a je možno ho ovládat a trestat. A hlavně se nechávat velebit, to mu dělá dobře:

23: Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.

24:Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

Rozebrala jsem tři kapitoly z Bible první knihy Mojžíšovy Genesis. Pokud si myslíte, že soudím Boha, není tomu tak. Já se Ho snažím zastat. Podle mě není správné uctívat někoho jako je Hospodin. Všimněte si jaký je krutý a nespravedlivý. Ničeho jsem nepřidala ani neubrala ono to v té Bibli opravdu takto napsáno je. Já uznávám jediného Boha toho, který je hned na začátku Bible v první kapitole a kousek v druhé kapitole. Možná v Bibli je pravý Bůh, ale dobře je v ní schovaný. Mám známou, která ho možná v Bibli objevila. Čte Bibli zvláštním způsobem. Třeba si přečte nějakou větu na straně 7, která navazuje na nějakou větu třeba na str. 1115. S toho prý vyčetla, že příjde armagedon a po něm na Zemi budou všude kolem růst stromy nesoucí ovoce, zmizí všechny supermarkety, peníze, auta...takže to tady bude vypadat jako na samém počátku stvoření člověka, tak jak to měl pravý Bůh od počátku naplánované. Ten Bůh, který je opravdu spravedlivý a milosrdný, který nikomu nestraní. Což se o Hospodinovi říct nedá. Je toho plná Bible. Nikoho z vás nenutím, aby jste mi věřili. Je to na vás komu budete věřit.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Věříte v Ježíše Krista?

Ano 73.7% (14)
Ne 21.1% (4)
Jsem ateista 5.3% (1)

Komentáře

1 D@ve D@ve | E-mail | Web | 7. srpna 2013 v 23:36 | Reagovat

Jsem křesťanem už 13 let, Genesis jsem četl několikrát, dokonce jsem slyšel i některá kázání a četl odbornou literaturu, ale nikdy jsem se nesetkal s takovými závěry, ke kterým jsi tady došla. Kdyby byl Hospodin opravdu takový egoista a lhář, jak píšeš, křesťanství by mě vůbec nepřitahovalo...

Doporučuji k navštívení:
http://www.hledamboha.cz/
http://www.gotquestions.org/Cesky/

2 light7 light7 | E-mail | Web | 8. srpna 2013 v 11:19 | Reagovat

[1]: To byla jen stručná úvaha...nedělám si nároky, že tohle je 100% pravda. Ať si každý věří čemu chce...přesvědčovat nikoho nebudu.

3 light7 light7 | E-mail | Web | 8. srpna 2013 v 11:22 | Reagovat

[1]: Jo ještě něco...už jsem se setkala i s tím, že někdo chce Boha dokonce zažalovat...

4 D@ve D@ve | E-mail | Web | 8. srpna 2013 v 12:25 | Reagovat

[2]: Jj, každý si může věřit čemu chce, ale pak i s důsledky... (aneb kdo seje vítr, sklidí vichřici, a kdo zasívá nenávist, nemůže čekat, že bude šťastný...)

[3]: Opravdu? A povedlo se mu to? :)

5 light7 light7 | E-mail | Web | 8. srpna 2013 v 14:20 | Reagovat

[4]: Nezasévám žádnou nenávist...jen jsem napsala jak mi to s té Bible vyznělo nic víc...tomu nemusí nikdo věřit...Já si rozhodně nemyslím, že by Bůh lhal a páchal nějaké zlo...

6 light7 light7 | E-mail | Web | 8. srpna 2013 v 14:22 | Reagovat

Jenom o tom uvažoval, protože není nikdo, kdo by ho soudil a nikdo, kdo by ho potrestal.

7 D@ve D@ve | E-mail | Web | 8. srpna 2013 v 15:15 | Reagovat

[5]: To přirovnání se setím a sklízením jsem myslel obecně, nebylo to mířeno na tebe, tak se ti omlouvám, jestli se tě to nějak dotklo.

"Já si rozhodně nemyslím, že by Bůh lhal a páchal nějaké zlo..."
- Tak to jsem rád :) Nicméně na mě titulek článku a celý jeho tón působí opačným dojmem.

[6]: Potrestat potřebuje jen ten, kdo se provinil proti určité normě. A protože Bůh je dokonalý (morálně bezúhonný), jedině on má právo dávat lidem pravidla. Kdo jsme my, abychom se pokoušeli odsuzovat Boha? Neměli bychom mu být naopak vděční, že s tak hříšným lidstvem už dávno neskoncoval? Že dokonce sám sebe obětoval, aby každý z nás mohl být jeho přítel?

8 light7 light7 | E-mail | Web | 8. srpna 2013 v 20:33 | Reagovat

[7]: Ok...tím článkem jsem nemyslela nějaký útok na křesťanství jenom jiný pohled, aspoň je poznat, že na Bibli se dá dívat různými pohledy...

No, málem s námi skoncoval...např. potopa světa, genocidy národů, deset Egypských ran...

U těch Egypských ran se zastavím:

Tady je důvod proč Hospodin zatvrdil faraonovo srdce - Ex 9: 16:Avšak proto jsem tě zachoval, abych na tobě ukázal svou moc a aby se po celé zemi vypravovalo o mém jménu. Zatvrdil jeho srdce proto, aby ukázal svou moc, aby každý věděl, že On je Hospodin.

Tady je pravý důvod Deseti Egypských ran:

10: 1: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Předstup před faraóna. Já jsem totiž učinil jeho srdce i srdce jeho služebníků neoblomné, abych mohl uprostřed nich provést tato svá znamení

10: 2: a ty abys mohl vypravovat svým synům i vnukům o tom, co jsem v Egyptě dokázal, i o znameních, která jsem mezi nimi udělal, ať víte, že já jsem Hospodin."

Řekl to jasně a pěkně na tvrdo. Tady vlastně Hospodin dokazuje svou moc utrpením, utrpením a zase jenom utrpením. Vyvolal to Sám zatvrzováním faraonova srdce. Opravdu obdivuhodné k čemu se taková moc dá využít. Kde je ta morální bez úhonnost? Vůči tomu faraonovi to taky nebylo fér, když mu Hospodin zatvrdil srdce, faraon pak nemohl jednat jinak, takže Hospodin zasáhl do faraonovi svobodné vůle a to mi křesťané pořád tvrdí, že to Hospodin nedělá.

Desátá rána, fakt bomba...tohle udělal Dokonalý, Milosrdný a Spravedlivý Hospodin:

11: 4: Mojžíš řekl faraónovi: "Toto praví Hospodin: O půlnoci projdu Egyptem.

11: 5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.

11: 6:Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.

11: 7: Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali, že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.

11: 8: Všichni tito tvoji služebníci sestoupí ke mně, budou se mi klanět a říkat: Odejdi ty i všechen lid, který jde za tebou! Teprve potom odejdu." Nato Mojžíš, planoucí hněvem, od faraóna odešel.

11: 9: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Faraon vás neposlechne, a tak mých zázraků v egyptské zemi ještě přibude."

11: 10: Mojžíš a Áron všechny ty zázraky před faraónem učinili, ale Hospodin zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelce ze své země nepropustil.... Tyhle verše, už jsou i na mně moc. Nevěřím, že tohle udělal pravý Bůh. Přece by se Bůh k ničemu takovému nesnížil. Pokud je Bůh čisté světlo, tak jak je možné, že se k něčemu, tak odpornému odhodlal?

A proč Hospodin praví, že odsoudí egyptská božstva? Ono nějaká opravdu byla?

12: 12: Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin.

Dál to teď rozebírat nebudu neboť to můj žaludek nevydrží...možná jindy.

Jo to sem od křesťanů slyšela, že považují Ježíše za Boha. No, ale potom ke komu se odvolával? Sám k sobě? Nebo proč křičel na kříži Eloi Eloi, lema sabachtani? Nebo po z mrtvých vztání, potom co všem oznámil, že je naživu a že mají šířit evangelium, pak byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Jenom nechápu, proč teda považují Ježíše za Boha? Ježíš se sám modlíval k Bohu. Věřím, že je Ježíš Syn Boží, ale ne, že je přímo sám Bůh. Ještě, když ho křižovali, tak říkal Otci ať je nesoudí, že neví co činní. Tak mi s toho vyplynulo, že Ježíšovým posláním nebylo ukřižování, ale předat pro nás důležité učení.

Obětoval? Ale pak vstal z mrtvých, jako by se neobětoval.

Může to znít zvláštně, jak chce, ale i tak věřím, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, aby nás vysvobodil ze zajetí našeho těla, abychom byli jako andělé v nebi vedle našeho Otce.

9 D@ve D@ve | E-mail | Web | 10. srpna 2013 v 1:34 | Reagovat

[8]: Ano, a ty různé pohledy jsou často obohacující a děkuji Ti za ty otázky, které mě nutí se nad vírou zamyslet z jiného úhlu. :)

Ve všech těch událostech lze vystopovat Boží hněv i milosrdenství...

Důvod zatvrzení faraónova srdce je patrný už v Ex 5,1 a dál. Faraón se zde rozhodl Izraelce nepropustit. Kdyby vyslechl žádost Mojžíše, nemuselo by k následujícím ranám vůbec dojít. Pokaždé, když Mojžíš žádal faraóna o propuštění Božího lidu, faraón se znovu a znovu rozhodoval vzdorovat. A dokonce i na jiných místech v Bibli se píše, že Bůh ponechá na pospas svým hříchům toho, kdo se vědomě a opakovaně bouří proti Bohu (viz např. Římanům 1,24;28). Vina za egyptské rány proto spadá na faraónovu hlavu. Hospodin sice věděl dopředu, jak to dopadne, ale faraón to mohl změnit. Bůh je opravdu vševědoucí i všemohoucí, ale zároveň respektuje lidskou svobodu volby. V Novém zákoně je mnoho varování pro křesťany, aby neodpadli od víry tím, že se rozhodnou trvale Boha neposlouchat. Bůh tedy zatvrzuje srdce lidí, ale pouze těch, kteří si to sami (opakovaně) zvolili a nechtějí to změnit.

V Egyptě i okolních národech lidé uctívali různá božstva (faraón byl dokonce považován za boha). Byly to rituály spojené se sexuálními orgiemi a dětskými oběťmi. Toto všechno Hospodin tvrdě odsuzuje. Tím, že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta, dokázal, že On jediný je skutečný Bůh (kam se na něj hrabou ostatní božstva), který miluje své ctitele a dokáže je ochránit od všech nepřátel.

Celá Bible (SZ i NZ) jasně svědčí o božství Ježíše Krista. Kdo to chce popřít, nutně musí Bibli odmítnout nebo ji upravit (např. pro Svědky Jehovovi Ježíš není Bůh, a proto mají svůj vlastní překlad Bible = Překlad Nového světa). Když Ježíš říká výroky obsahující slova "já jsem" (např. Jan 14,6), tehdejším posluchačům z řad Židů hned naskakovala pasáž z Ex 3,14, kdy se Bůh představil Mojžíšovi slovy "Jsem, který jsem". To je jen jeden z mnoha biblických příkladů svědčících o Ježíšově božství. Bůh je jeden, ale existuje ve třech odlišných osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Souhlasím, že se to špatně chápe - ale to nutně ještě nemusí znamenat, že je to lež... Bůh se zjevil v podobě člověka, Ježíše Krista, který byl 100% člověk a 100% Bůh. Tím, že se zázračně narodil z Ducha svatého a z panny Marie, se z něj stal Boží syn. To se taky špatně chápe, ale vírou to lze uchopit. Kdyby Ježíš nebyl Bůh, celý jeho život, smrt i vzkříšení by nemělo smysl, protože by Otec jeho oběť za hříchy všech lidí nemohl přijmout. Nikdo jiný se nemohl obětovat za všechny hříchy, než Bůh sám - ten jediný bez hříchu. Ježíš si prošel všemi lidskými pokušeními, dokonce na kříži, když na něm ležely všechny ty hříchy, Bůh Otec ho kvůli tomu opustil, protože v jeho přítomnosti nemůže být nic zlého. Ježíš však zvítězil nad pokušením to vzdát a odevzdal svého Ducha Otci. Teoreticky tedy Ježíš mohl zhřešit, ale on zvítězil nad všemi pokušeními a dokonce i nad satanem a nad smrtí, protože vstal z mrtvých (Otec ho vzkříšil - přijal jeho oběť). Proto jsme skrze víru v Ježíše očišťováni od hříchů a můžeme přistupovat před Boha směle a s důvěrou. Svou smrtí nás (ty, kdo v Ježíše věří) usmířil s Bohem a svým vzkříšením zrušil vládu hříchu (zatvrzelé srdce) v našich životech.

Člověk se nikdy nestane andělem (stejně jako se člověk nestane zvířetem), protože andělé jsou jiná skupina stvoření. Úkolem křesťanů je svědčit o Ježíši svou láskou k Bohu i k lidem, za co je pak (po smrti) čeká nebeská odměna a hlavně žádné pokušení ani trápení, ale nikdy nekončící Boží blízkost.

10 light7 light7 | E-mail | Web | 10. srpna 2013 v 14:20 | Reagovat

[9]: Díky za vysvětlení, už mi to pomalu začíná docházet :)... v Bibli Ježíš použil přirovnání, že budeme něco podobného jako nebeští andělé - Marek: 12: 25: Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé... takhle jsem to myslela :)

ještě tady na Zemi je jiná skupina bytostí tzv. dévové, kteří jsou úplně všude, kde jsou rostliny, lesy atd...zatímco my se učíme Boží lásce, dévové se učí dokonalosti...dotýkají se jich jen otázky přírody a jejího rozvoje...u nich je láska a porozumění něco, tak samozřejmého, že je ani nenapadne o tom přemýšlet...oni ani nechápou jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem, mají úplně jinou mentalitu...když s nimi komunikuji, tak mi jen kývnou, sice mi rozumí, ale často nechápou mají jiný způsob myšlení...raději se věnují svým rostlinkám o které se starají...jestli máš doma květiny možná znáš alespoň jednu vílu jedné ze svých květin :)

Takže nejsou jenom Bůh, andělé, démoni a lidé, ale i dévové...v Bibli se o nich nikde nedočteme, protože se jich to nijak netýká a normálně se s lidmi moc nestýkají a na nás jako takové žádný vliv nemají.

11 D@ve D@ve | E-mail | Web | 13. srpna 2013 v 12:35 | Reagovat

Tam je důležité to slovo JAKO - tak jako se andělé nežení a nevdávají, tak ani lidé po vzkříšení se nežení a nevdávají :)

O dévech ani květinových vílách se v Bibli opravdu nepíše a žádnou květinovou vílu neznám... Ale zajímá mě, jak s nimi komunikuješ? Jsou tedy viditelní, když vidíš jejich kývnutí? A jak ses o nich vlastně dozvěděla?

12 light7 light7 | E-mail | Web | 13. srpna 2013 v 22:47 | Reagovat

Jsou viditelní jen pro lidi co na ně opravdu věří a mají úctu k přírodě nebo pro lidi co jim za to stojí bo jinak většinou nemají čas...pořád s těmi květinami něco dělají...já sem se vždycky ke květinám chovala pěkně, hezky jsem na ně mluvila, tak že jsem vypadala jako blázen :)...po nějakém čase se mi začali zjevovat sami...já se s nimi akorát pozdravím, sem tam s nimi prohodím pár slov...jsou to hrozně hodné a milé bytosti...nejvíce s nimi mluví malé děti...jako malá jsem je vídávala pořád. Připadalo mi to normální a vůbec mi nedocházelo, že je třeba ostatní lidé nevidí to mi bylo asi 5 let. Postupem času co jsem chodila do školky, pak do školy, kdy do mně cpali různé nesmysly jsem dévy už tak moc nevídávala, protože jsem se musela učit nebo jsem se věnovala kamarádům nebo počítačům...ta schopnost je vidět nebo s nimi komunikovat se vytratila, pak jsem na to zapomněla...asi před rokem jsem narazila na tento blog http://karolinaloskotova.blog.cz/ ...jsem si díky němu zase vzpomněla na dévy a začala zase s nimi komunikovat...spousta lidí to považuje za nesmysl jen proto, že nikdy žádného déva neviděli... je to stejné jako s Bohem buď věří nebo ne...třeba minulý týden, kdy šel můj přítel ke stromu, který byl takový ořezaný a bez kousku něčeho zeleného. Vypadalo to, že je ten strom mrtvý, ale ještě nebyl, protože se na něm držel asi čtyř metrový elf...přítel k němu přišel a prosil elfa, ať s tím stromem něco udělá nebo to aspoň zkusí...elf se na něj vyděšeně koukal a nakonec souhlasil, že to zkusí...dnes jsme se šli podívat, jak to ten elf zvládnul...nestačili jsme se koukat, jak se ten strom zazelenal a celkem rychle.

Třeba na naši anturii je taková malá víla v dlouhých šatech a s dlouhými blond vlasy až po pás, ona pořád běhá ze smetákem a zametá listy a květy...na pryšci je zase taková malá babička, která furt chrápe, ale jednou jsme se s ní bavili a řekla, že je tady 800 našich let a měla na starosti spoustu rostlin...na tom stromě měl ten elf  vysokou postavu cca 4 m a špičaté uši, oblečení měl z listů...je zajímavé je pozorovat při jejich práci...aspoň je vidět, že semínko nevyraší jen tak, že ho zaliješ a pohnojíš ta déva tomu semínku dá takový impulz, aby začalo klíčit.

V Bibli se o nich opravdu nic nedozvíme, protože se jich to netýká...Bůh je stvořil pro jiný účel..jsou to takoví zahradníci života...Bible je o Bohu, andělech, pádu člověka, o boji se Satanem, o znovu navrácení člověka k Bohu či-li jeho spasení skrze Ježíše Krista ...nevidím důvod proč by dévové měli být v Bibli, když se jich to netýká...mají svůj účel ve stvoření a fungují na jiném principu něž my lidé.

13 Luz Luz | 4. prosince 2013 v 10:02 | Reagovat

Ještě dodatek k Ježíšově božství (jinak už to tu napsal Dave). Napsala jsi, že věříš, že to byl Boží syn ale ne Bůh? Ale ono to z toho jednoduše vyplývá! Každá bytost je stejného druhu jako jeho rodiče, tedy dítě Boha musí být Bůh. Vtělení proběhlo totiž skrze Ducha Svatého, ne skrze fyzického otce. My ostatní jsme ale normální lidé z lidských rodičů, proto, i když se můžeme stát (skrze víru v Ježíše) Božími dětmi také, není to ve stejném smyslu jako u Ježíše ale spíše jaksi "adoptivně".

14 Luz Luz | 4. prosince 2013 v 10:05 | Reagovat

Ještě dodatek k Ježíšově božství (jinak už to tu napsal Dave). Napsala jsi, že věříš, že to byl Boží syn ale ne Bůh? Ale ono to z toho jednoduše vyplývá! Každá bytost je stejného druhu jako jeho rodiče, tedy dítě Boha musí být Bůh. Vtělení proběhlo totiž skrze Ducha Svatého, ne skrze fyzického otce. My ostatní jsme ale normální lidé z lidských rodičů, proto, i když se můžeme stát (skrze víru v Ježíše) Božími dětmi také, není to ve stejném smyslu jako u Ježíše ale spíše jaksi "adoptivně".
Jo a ty jsi asi gnostik?! Ti také tvrdili, že starozákonní a novozákonní Bůh jsou dvě různé bytosti a ten v SZ je špatný.

15 Luz Luz | 4. prosince 2013 v 10:06 | Reagovat

Jo a ty jsi asi gnostik?! Ti také tvrdili, že starozákonní a novozákonní Bůh jsou dvě různé bytosti a ten v SZ je špatný.

16 light7 light7 | E-mail | Web | 4. prosince 2013 v 20:54 | Reagovat

[14]: No jo ty to bereš čistě z lidského hlediska...po genetické stránce jsme z jednoho druhu...Jo Ježíš je Syn Boží, ale i my jsme Boží děti stejně jako Ježíš, protože nás stvořil všechny jedinej Zdroj...s tvého rozumu jednoduše vyplývá, že i my jsme bohové a nikdo nás neadoptuje to bychom potom museli pocházet zase  jiného zdroje.

Jan 14:20

V onen den poznáte, že já jsem v Otci, vy ve mně a já ve vás.

Ti co žijí v Kristu jsou s Kristem jedním tělem...Já v Něj nejenže věřím já Ho i cítím a můj přítel Ho dokonce slyší a nikdy o sobě netvrdil, že je Bůh...On nás dva spojil na věky věků...už než jsme se narodili věděl, že my dva budeme navždy spolu, protože to sám tak chtěl, tak Bůh stvořil naše duše a poslal na svět...tu moji stvořil o tři roky dříve, abych to tady měla dříve rozkoukané, protože můj přítel je skoro slepý, ale má o proti zraku jiné přednosti...třeba má po bokách hlavy kolem očí až ku spánkům vyvinuté svaly, které mu pomáhají orientovat se ve tmě má to podobně jako u hadů a co je sranda Ježíš je u mě aktivoval taky...a co je ještě větší sranda máme to tak jen my dva jediní lidé na světě nikdo jiný to tak nemá.

Ne já nejsem žádný agnostik...ono ten Hospodin, žádný Bůh nikdy nebyl...to byl jenom prorok, který si nechal říkat Hospodin...a ta pasáž,kde vypráví, že stvořil Adama a Evu z bláta je taky blbost...tohle si někdo vymyslel, protože by lidé nikdy neuvěřili v Boha, který tvoří svým slovem...Bůh stvořil ženu a muže na ráz...a taky je blbost, že muž má být nadřazený ženě to právě muž má být to zvířátko a žena jakoby jeho paní, která si ho krotí...my to tak s přítelem máme a je to v pohodě...milujeme se úplně normálně na všem se dohodneme, jsme oba šťastní, nic nám nechybí a Ježíš nám říká jakou má z nás radost, že se Mu jeho dílo povedlo, pokud takto budeme do konce pozemského života spolu v lásce a víře jsou nám brány Nebeské dokořán otevřeny a Ježíš nás tam s radostí přivítá...Jedině co Ježíš totálně nenávidí, je nevěra...doslova řekl, že kdyby jeden z nás dvou měl jediný úlet, tak bychom byli totální kreténi to bychom si to pak pěkně posrali.

17 lightening lightening | 4. prosince 2013 v 21:18 | Reagovat

[15]: No jo ty to bereš čistě z lidského hlediska...po genetické stránce jsme z jednoho druhu...Jo Ježíš je Syn Boží, ale i my jsme Boží děti stejně jako Ježíš, protože nás stvořil všechny jedinej Zdroj...s tvého rozumu jednoduše vyplývá, že i my jsme bohové a nikdo nás neadoptuje to bychom potom museli pocházet zase  jiného zdroje.

Jan 14:20

V onen den poznáte, že já jsem v Otci, vy ve mně a já ve vás.

Ti co žijí v Kristu jsou s Kristem jedním tělem...Já v Něj nejenže věřím já Ho i cítím a můj přítel Ho dokonce slyší a nikdy o sobě netvrdil, že je Bůh...On nás dva spojil na věky věků...už než jsme se narodili věděl, že my dva budeme navždy spolu, protože to sám tak chtěl, tak Bůh stvořil naše duše a poslal na svět...tu moji stvořil o tři roky dříve, abych to tady měla dříve rozkoukané, protože můj přítel je skoro slepý, ale má o proti zraku jiné přednosti...třeba má po bokách hlavy kolem očí až ku spánkům vyvinuté svaly, které mu pomáhají orientovat se ve tmě má to podobně jako u hadů a co je sranda Ježíš je u mě aktivoval taky...a co je ještě větší sranda máme to tak jen my dva jediní lidé na světě nikdo jiný to tak nemá.

Ne já nejsem žádný agnostik...ono ten Hospodin, žádný Bůh nikdy nebyl...to byl jenom prorok, který si nechal říkat Hospodin...a ta pasáž,kde vypráví, že stvořil Adama a Evu z bláta je taky blbost...tohle si někdo vymyslel, protože by lidé nikdy neuvěřili v Boha, který tvoří svým slovem...Bůh stvořil ženu a muže na ráz...a taky je blbost, že muž má být nadřazený ženě to právě muž má být to zvířátko a žena jakoby jeho paní, která si ho krotí...my to tak s přítelem máme a je to v pohodě...milujeme se úplně normálně na všem se dohodneme, jsme oba šťastní, nic nám nechybí a Ježíš nám říká jakou má z nás radost, že se Mu jeho dílo povedlo, pokud takto budeme do konce pozemského života spolu v lásce a víře jsou nám brány Nebeské dokořán otevřeny a Ježíš nás tam s radostí přivítá...Jedině co Ježíš totálně nenávidí, je nevěra...doslova řekl, že kdyby jeden z nás dvou měl jediný úlet, tak bychom byli totální kreténi to bychom si to pak pěkně posrali.

18 Luz Luz | 7. prosince 2013 v 16:47 | Reagovat

Gnostik, ne agnostik, asi to není stejné jako tvoje názory, ale napadlo mě, že tam jsou nějaké podobnosti. Ale v jejich víře to bylo nějak tak, že bůh projevující se ve SZ je jakási nižší bytost ale ne ten skutečný nejvyšší Bůh - ten je zjevený teprve až v NZ v Ježíšově poselství. Plus různé další rozdíly, kterými se odlišovali od většinového křesťanství.

19 light7 light7 | E-mail | Web | 8. prosince 2013 v 13:01 | Reagovat

[18]: Agnostik :D měla bych si to po sobě číst :D

Když čteš pozorně oba Zákony, tak si určitě všimneš výrazných rozdílů...Ježíš nám chtěl vysvětlit jak to bylo ve SZ, ale problém je v tom, že situace v té době byl hodně složitá a než by nám to celé dovyprávěl, tak bychom se konce vyprávění ani nedožili a nakonec bychom to ani nepochopili...Bible na to jak je tlustá, je moc stručná, kdyby se do ní  napsalo všechno, tak jak to ve skutečnosti bylo, tak by to bylo tolik knih, že by se všechny nevlezli na tento svět...Bible je spíš výcuc z výcucu a představuje jen hrubý nástin toho co se kdysi událo.

20 argyriou argyriou | Web | 21. června 2015 v 6:56 | Reagovat

pujcim penize nezamestnanym okres kromeriz O_O

21 Larrydet Larrydet | E-mail | Web | 13. září 2017 v 14:35 | Reagovat

http://thanhsonco.com/component/k2/itemlist/user/82972  лучшие кино сезона смотрите онлайн   где скачать фильм бесплатно в хорошем качестве  http://xn----7sbochfmvkmmjqe7mb2a.xn--p1ai/component/k2/itemlist/user/682412

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama